DRENTHE - Gedeputeerde Staten hebben een tweede stap gezet in de subsidiëring van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf in Drenthe. Het risicogebied voor wolvenschade is uitgebreid naar advies van de gebiedscommissie wolf. Dit betekent dat schapen- en geitenhouders in een groter gebied gebruik kunnen maken van de Subsidieregeling ‘Voorkomen schade door wolven provincie Drenthe’.


Eerder al konden schapenhouders in het Hart van Drenthe subsidie aanvragen voor het nemen van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf. Dit gebied is door de Wageningen University & Research aangewezen als risicogebied waar de gevestigde wolf zich voornamelijk opgehouden heeft. Op advies van de gebiedscommissie is nu versneld het gebied aan de regeling toegevoegd, waar zwervende wolven schade hebben veroorzaakt. Ook de schapen- en geitenhouders in dit gebied kunnen nu rekenen op financiële steun van de provincie voor het nemen van preventieve maatregelen. Daarnaast kunnen schapen- en geitenhouders die al eerder maatregelen hebben genomen, vanaf 1 januari 2018 tot heden, nu een vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de subsidie op www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket.

Om een duidelijke gebiedsafbakening te maken is ervoor gekozen om het gebied af te bakenen op herkenbare (water)wegen. De noordkant van het wolvenrisicogebied wordt begrensd door het punt waar de A28 en de N34 elkaar kruisen. De A28 vormt de westgrens van het gebied, tot deze de provinciegrens met Overijsel kruist. Aan de zuidzijde vormt de provincie- /landsgrens de begrenzing van het gebied. Aan de Oostzijde wordt het gebied begrenst door de N34, N376 en A37, tot de A37 de landsgrens kruist.