DRENTHE - De provincie Drenthe dient een aanvraag in bij het Rijk voor een specifieke uitkering van 180 miljoen euro. Door het Rijk wordt geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van natuurherstelmaatregelen vanuit het Programma Natuur.


Als onderdeel van de structurele aanpak stikstof heeft het Rijk samen met de provincies in 2020 het Programma Natuur opgesteld. Het programma richt zich op het structureel verbeteren van de natuur, waarbij de focus ligt op stikstofgevoelige natuur.

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “Drenthe heeft een grote, wettelijke opgave bij het herstellen van de natuur en bij het voorkomen dat karakteristieke plant- en diersoorten uit Drenthe en Nederland verdwijnen. Wanneer we deze subsidie ontvangen, kunnen we uitvoering geven aan die wettelijke opgave. Daarnaast is natuurherstel nodig om op termijn weer vergunningen te kunnen verlenen."

Eerste fase Programma Natuur

Programma Natuur is opgedeeld in twee fasen; uitvoeringsperiode 2021-2023 en uitvoeringsperiode 2024-2032. Voor de eerste fase van Programma Natuur stelde Drenthe het Uitvoeringsprogramma Natuur Drenthe 2021-2023 op. Voor deze periode ontving de provincie vanuit het Rijk een bedrag van € 72,5 miljoen. Zo zijn er van dit bedrag onder andere onderzoeken gedaan, is het kadeherstel bij Fochteloërveen uitgevoerd en is de kwaliteit van bossen verbeterd.

Tweede fase Programma Natuur

Uitkomsten van de concept-natuurdoelanalyses vormen de basis voor de maatregelen die we in de tweede fase (2024-2032) van het Programma Natuur willen uitvoeren. In de tweede fase wil de provincie inzetten op maatregelen waardoor Natura 2000-gebieden minder verdrogen, wordt er onderzoek gedaan en worden aanvullende beheermaatregelen uitgevoerd. De maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat, naast het tegengaan van verdroging, de natuur met elkaar wordt verbonden. Uitvoering zal onder andere plaatsvinden in de twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Indienen aanvraag

Het Rijk heeft aangegeven dat Drenthe voor de tweede fase van het Programma Natuur een bedrag van zo'n €180 miljoen kan aanvragen. Provincie Drenthe dient hier nu een officiële aanvraag voor in. Naar verwachting vindt binnen acht weken na het indienen van de aanvraag de verlening van de specifieke uitkering plaats. Samen met de gebiedspartners kan daarna de uitvoering plaatsvinden.

Meer informatie over Programma Natuur is te vinden op onze website.