ASSEN - Het cameratoezicht in de Rolderstraat en Menning stopt met ingang van 1 november. Er is op basis van overlast- en criminaliteitscijfers geen aanleiding om het toezicht voort te zetten. Dat is besloten door de burgemeester na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie binnen de driehoek. Door frequenter toezicht van het team Handhaving en de wijkagent wil de gemeente er voor zorgen dat de verbeterde veiligheidssituatie in de Rolderstraat in stand blijft.

De Rolderstraat en Menning werden eind 2019 aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Een van de maatregelen die werd getroffen was het invoeren van cameratoezicht. Aanleiding waren toen een aantal geweldsincidenten en aanhoudende meldingen van overlast. Vorig jaar rond deze tijd werd besloten het toezicht met nog een jaar te verlengen. In deze periode hebben zich volgens de gemeente geen incidenten voorgedaan die het noodzakelijk maakten camerabeelden te bekijken.

De beëindiging van het cameratoezicht is niet alleen gebaseerd op overlast- en criminaliteitscijfers. De gemeente voerde ook gesprekken met ondernemers en bewoners in de Rolderstraat. Zij gaven aan zich veiliger te voelen. De gemeente wil met hen in gesprek blijven. Daarbij worden ook onderwerpen als leefbaarheid en verkeersveiligheid betrokken.

De gemeente blijft de komende tijd de situatie in de Rolderstraat op de voet volgen om overlast en criminaliteit te voorkomen. Concrete acties liggen eveneens in het verschiet. Zo wil de gemeente kamerverhuurcontroles houden. Die waren al eerder gepland, maar door corona vonden ze geen doorgang.