ASSEN - Een toetsingskader om de plaatsing van nieuwe zorginitiatieven te sturen is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen goedgekeurd. Samen met de zorgpartijen kan de gemeente met dit toetsingskader beoordelen of een voorgestelde locatie geschikt is. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de wijk of de buurt. Het kader zal per 1 januari 2024 in gaan.

Plaats heeft invloed
Volgens het college heeft de plaats waar zorginitiatieven zich bevinden in de gemeente invloed op de samenstelling van de stad. De werkgelegenheid neemt toe en mensen die zorg nodig hebben, kunnen dit makkelijker krijgen. Daarnaast kan het invloed hebben op de leefbaarheid in een buurt. Hierbij valt te denken aan zorginstellingen die mensen met verward gedrag begeleiden of huisvesten.

Assen is een echte zorgstad en de gemeente waardeert het werk van alle lokale zorgpartijen. Het college geeft aan dat het van groot belang is dat zorgorganisaties en hun bewoners een goede relatie hebben met de omwonenden. Dit is de reden dat het college in samenwerking met zorgorganisaties het toetsingskader heeft ontwikkeld.

Draagkracht van de wijk
De gemeente Assen houdt rekening met eventuele invloeden en gevolgen van zorginitiatieven op de omwonenden. Op het moment dat er al te veel zorginitiatieven in een bepaalde buurt of wijk zijn, kan dat die buurt of wijk te veel belasten. Tevens wordt gemeld door het college dat nieuwe zorgpartijen zich moeten melden bij de gemeente. Nadat de zorgpartijen zich gemeld hebben, wordt het toetsingskader gebruikt om de meest geschikte locatie te bepalen.

Wethouder Jan Broekema is zeer blij met deze stappen. Volgens de wethouder brengt het toetsingskader een stevig gesprek op gang met nieuwe zorgpartijen. Hierbij wordt gekeken of de zorgorganisatie past op die bepaalde plaats. Tevens wordt onderzocht of er reeds is nagedacht over de samenwerking met de buurt.

Ook moeten er afspraken worden gemaakt of er wordt gekeken of er al afspraken gemaakt zijn over het moment dat er overlast optreedt. Op deze manier werkt de gemeente Assen aan buurten en wijken waar zorg en wonen goed samengaan.

Gemeenteraad 21 december
Over het toetsingskader zal de gemeenteraad Assen op 21 december een besluit nemen. Op de agenda van de gemeenteraad staat het document 'Toetsingskader vestigingsbeleid zorginitiatieven'.

In de aanleiding van het document heeft de gemeente aangegeven dat ze verantwoordelijk is voor een passend aanbod aan voorzieningen voor de zorgvragen van de inwoners. Tevens - in lijn met de landelijke koers - voert de gemeente Assen een beleid dat erop gericht is dat men zo veel mogelijk zelfstandig woont en zo min mogelijk gebruikmaakt van intramurale voorzieningen.

Deze ontwikkeling brengt met zich mee dat de opkomst en vestiging van - vaak kleinschalige - voorzieningen wordt gestimuleerd, waarbinnen wonen en zorg worden gecombineerd. Daarom wil Assen bevorderen dat er een goede balans is tussen behoefte en aanbod. Tevens dat het aanbod bij de beleidsdoelen past en dat de basisnormen voor kwaliteit worden nageleefd. Daarnaast wil het college dat er rekening wordt gehouden met draagvlak en draagkracht in wijken en dat er afspraken zijn met de zorgaanbieders over het betrekken van de omgeving en het voorkomen van overlast.