ASSEN - In Assen werden in 2022 ruim 130 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het aantal inwoners groeide met 470. Dat blijkt allemaal uit de Woningmarktmonitor Assen over 2022. Met deze monitor worden planvorming, realisatie en effecten op de woningmarkt periodiek in beeld gebracht. Voor ons is het een goed instrument om te signaleren waar de uitvoering van het woonbeleid eventueel moet worden bijgesteld. Niet verrassend is de hoofdconclusie van de woningmarktmonitor 2022: In Assen is, net als in de rest van het land, versnelling van de woningbouw wenselijk en noodzakelijk.


Hoewel er voldoende plannen zijn om invulling te kunnen geven aan de woningbouwopgave, blijft de groei van onze woningvoorraad nog onder het gewenste niveau. Het grootste deel van de geplande woningbouw vindt plaats in Kloosterveen en de binnenstad en over een paar jaar ook in het Havenkwartier. Wij zetten nadrukkelijk in op versnelling van de woningbouw in samenwerking met het Rijk, de provincie en de regio. Zo werd eerder dit jaar een programmamanager woningbouw aangesteld, is een ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van Kloosterveen gemaakt en wordt gewerkt aan realisatie van flexwoningen op korte termijn.

Groei aantal inwoners

Ondanks de beperkte groei van de woningvoorraad was er vorig jaar wel sprake van een aanzienlijke groei van het aantal inwoners. Er kwamen per saldo ruim 470 Assenaren bij. Deze groei komt overigens geheel voor rekening van de opvang van een groot aantal Oekraïners in onze gemeente. Daarmee was het aantal buitenlandse vestigers veel groter dan gebruikelijk. Op 1 januari 2023 telde Assen 69.450 inwoners.

Koopmarkt onder druk, meer mensen actief op zoek naar huurwoning

De hypotheekrente steeg in 2022 ongekend snel, het consumentenvertrouwen nam af en er was een hoge inflatie. Het aanbod van zowel bestaande als nieuwe koopwoningen nam weliswaar iets toe, maar bleef te krap. Hierdoor werden er opnieuw minder woningen verkocht dan voorgaande jaren. De verkooptijd van bestaande woningen nam vorig jaar iets toe, maar was nog steeds uitzonderlijk kort. Bestaande woningen werden gemiddeld na slechts 24 dagen verkocht. De gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen in Assen steeg vorig jaar met 4%.

Meer mensen actief op zoek naar huurwoning

Het aantal ingeschreven woningzoekenden voor een sociale huurwoning in Assen nam vorig jaar met 8% toe naar 11.217 aan het eind van het jaar. Zo’n 1.730 woningzoekenden (16% van alle inschrijvingen) reageerden vorig jaar actief op woningaanbod in Assen. Daarmee was het aantal huishoudens dat actief zoekt groter dan voorheen. De wachttijd voor een sociale huurwoning nam vorig jaar toe naar gemiddeld 6,9 jaar. Er zijn wel daarbij verschillen per leeftijdscategorie. Maar ook in de sociale huursector geldt dat de spanning tussen vraag en aanbod aanhoudend hoog blijft.